< SMOFF - Skunders Miljö och Fiske Förening - Skundernprojektet, bakgrund 
 


Bakgrund  

sidan publicerad 2016-04-15
senast ändrad 2017-04-19


Medlemmarna och styrelsen i SMOFF hade under flera år konstaterat att Skunderns vatten var grumligt. Man hade också läst och hört att sjön var en av Sörmlands mest övergödda sjöar. År 2000 tillsatte SMOFF på initiativ av ordföranden en utredning avseende Skunderns vattenkvalitet. Utifrån resultatet av utredningen började SMOFF söka medel från flera myndigheter för att finansiera åtgärder med syfte att minska övergödningen av Skunderns vatten.

Den metod som förespråkades var biomanipulering, dvs att man min­skar den överrepresentation av växtplankton som skapar över­göd­ningen i sjön. Detta görs genom utfiskning av vitfisk som till stor del lever på djurplankton, som i sin tur normalt äter och håller efter växtplankton så att inte sjön blir övergödd. På detta sätt får man en balans mellan växtplankton och djurplankton, så att man får ner mängden växtätande vitfisk i sjön. Biomanipuleringen kan dessutom förstärkas om rovfiskbeståndet ökas genom utsättning av t ex gös.

För att skaffa mer kunskap om biomanipulering besökte represen­tanter från SMOFF ett ”rensningsprojekt” i Finjasjön i Hässleholms kommun i Skåne. Även denna sjö led av övergödning, vilket bekäm­pades genom att fisk som lever på djurplankton togs upp genom trål­ning.

SMOFF beslutade, efter ytterligare kontakter med marinbiologer, att försöka få till stånd ett projekt, där man genom biomanipulering med utfiskning av vitfisk och efterföljande inplantering av gös skulle förbättra förutsättningarna för Skundern att få klarare vatten och ett mer balanserat fiskbestånd. Efter ett par års kontakter med olika myndigheter och andra tänkbara finansiärer beviljades SMOFF medel för att starta Skundernprojektet med EU-bidrag genom Leader Inlandet och Jordbruksverket.
  För information och kontakt, maila: info@smoff.se