< SMOFF - Skunders Miljö och Fiske Förening - Skundernprojeket, genomförande 
 


Genomförande  

sidan publicerad 2016-04-15
senast ändrad 2017-04-19


Så fort isen försvunnit från Skundern började projektgruppen utbilda och träna alla SMOFF-medlemmar som ville delta i utfiskningsarbetet. Flens kommun bidrog med en arbetsledare och arbetskraft i form av ”nyanlända” som under vardagarna skulle sköta utfiskningen. Utan denna insats från Flens kommun hade inte projektet kunnat planeras eller genomföras med den kraft som krävdes. Under helgerna sköttes arbetet av SMOFFs medlemmar.

Parallellt med planeringen av själva fisket planerades logistiken med att löpande väga och registrera den kommande fiskefångsten. Efter varje ”tråldrag” tömdes all fisk ut på den ena båtens stora rensningsbord. Därefter vidtog ett intensivt arbete med att rensa ut alla abborrar och gäddor och se till att dessa snabbt sattes tillbaka i Skundern, för att fortsätta att äta vitfisk. Kvarvarande vitfisk samlades i stora plastbackar och flera kringboende lantbrukare ställde upp och tog emot vitfisken i sina gödselbrunnar.

Under en bra fiskedag hann man med 2-3 tråldrag per förmiddag och eftermiddag. Parallellt med trålningen användes några småbåtar för att tömma ryssjorna och flytta dem till nya vikar varje dag. Varje fiskedag avslutades med vägning av dagens fångster och transporter till lantbrukarnas gödselbrunnar. En del vitfisk togs omhand av de som fiskade, såväl nyanlända som SMOFF-medlemmar, och t ex sutare röktes och åts upp av de som deltagit under dagens fiske.

Ryktet om vad som skedde i Skundern spreds vida omkring genom såväl lokalpress som lokala radio- och TV-kanaler. Detta ledde till att det vissa dagar vid dagens slut kom flera besökare som ville ha en del av fångsten till bete vid sitt eget fiske. När det var kräftfisketid ökade dessa besök då många även ville ha vår vitfisk till agn i sina kräftburar.

Utfiskningen pågick under tre år. Totalt togs 37 ton vitfisk bort från Skundern. Till sommaren 2012 fick Skundernprojektet bidrag från Sörmlands Sparbank för inplantering av gös i form av 8.000 ettåriga gösungar och 100 könsmogna vuxna gösar.
  För information och kontakt, maila: info@smoff.se